Randevu veya Online Randevu için Hafta içi 11.00-18.00 saatleri arasında arayabilirsiniz.

0212 259 66 68

0532 467 1900

 Konum Al

 

Tiroid Cerrahisinde Center of Excellence

Tiroid Kanseri Kitabı


 

Genişletilmiş 2. Baskı

 

İçindekiler

ÖNSÖZ

Tiroid Kanserlerinin Değerlendirilmesinde Radyoloji

Bülent Çolakoğlu - Düzgün Yıldırım - Deniz Alış

 

Tiroid Tümörlerinin Moleküler Patolojisi
Fatma Tokat 

Tiroid İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi
Özlem Aydın 

İyi Diferansiye Tiroid Kanseri Patolojisi
Cem Çomunoğlu - Süheyla Ekmen - Önder Peker

Intraoperative Neuromonitoring In Thyroid Surgery
Selen Soylu - Dipti Kamani - Gregory W. Randolph

Diferansiye Tiroid Kanserlerine Giriş
Orhan Ağcaoğlu - Serdar Tezelman 

Diferansiye Tiroid Kanserlerinde Lateral boyun Diseksiyonu
Ö.Faruk Ünal - Burak Ertaş 

Tiroidektomi Komplikasyonları
Hakan Kaya - Mehmet Serdar Giray - Mete Düren 

Diferansiye Tiroid Kanserinde TSH Supresyon Tedavisi
Neslihan Kurtulmuş

Radyoiyod tedavisi
Ahmet Levent Güner

Medüller Tiroid Kanseri Etyolojisinde Moleküler Biyoloji
Burak Ertaş - Mete Düren

Sporadik Tiroid Medüller Kanseri
Burak Ertaş 

Az Diferansiye, Metastatik ve Radyoaktif İyot Tedavisine Dirençli Diferansiye

Tiroid Kanserinde Tedavi
Neslihan Kurtulmuş 

Tiroidin Nadir Görülen Malign Tümörleri
Serkan Teksöz - Selen Soylu 

Onkoplastik Tiroid Cerrahisi
Murat Özdemir - Özer Makay 

Lokal İleri Tiroid Kanserlerine Yaklaşım
Günter Hafız - Ayşenur Meriç Hafız 

Tiroid Kanserli Hastalarında yaşam Kalitesi
Rahşan Düren -  Özgen Yalçın

 

 

 

 

İçindekiler :

ÖNSÖZ

GİRİŞ / Prof. Dr. Erol Düren

BÖLÜM 1 
DİFFERANSİYE TİROİD KANSERİNİN FİZYOPATOLOJİK VE MOLEKÜLER TEMELLERİ / Prof. Dr. Mete Düren 
Etiyolojik Faktörler 
Moleküler Patogenez 
Anjiyogenez

BÖLÜM 2 
DİFFERANSİYE TİROİD KANSERLERİNDE PREOPERATİF TANI YÖNTEMLERİ / Prof. Dr. Recep Özgültekin, Yrd. Doç. Dr. Muhyittin Temiz 
Preoperatif Tanıda Anamnez ve Fizik Muayene 
Ultrasonografi (USC) 
İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi (IİAB) 
Ultrasonografi (USC) Eşliğinde İnce İğne Aspirasyon Biopsisi (İİAB) 
Sintigrafi 
Bilgisayarlı Tomografi (BT) 
Magnetik Rezonans Görüntüleme (MR)

BÖLÜM 3 
DİFFERANSİYE TİROİD KANSERİNİN (DTK) CERRAHİ TEDAVİSİ / Prof. Dr. Recep Özgültekin
Genel Yaklaşım ve Total Tiroidektomi 
Total Tiroidektomiden Daha Sınırlı Girişimler 
DTK Tiplerine Göre Tedavi Seçimi 
Folliküler Tiroid Kanseri (FTK) 
Hürthle Hücreli Kanser (HHK) 
Tamamlayıcı Tiroidektomi ve Endikasyonları

BÖLÜM 4 
DİFFERANSİYE TİROİD KANSERİNDE CERRAHİ PATOLOJİ / Prof. Dr. Recep Özgültekin, Dr. Mustafa Emirleroğlu 
Skorlama 
Papiller Karsinom 
Folliküler Karsinom

BÖLÜM 5 
TİROİD KANSERİ CERRAHİSİNE BAĞLI POSTOPERATUAR KOMPLİKASYONLAR / Doç. Dr. Murat Özcan, Dr. İlknur Erenler Kılıç 
Genel Komplikasyonlar 
Spesifik Komplikasyonlar

BÖLÜM 6 
DİFFERANSİYE TİROİD KANSERİNDE POSTOPERATUAR TEDAVİ VE TAKİP / Prof. Dr. M. Ateş Özyeğin 
Radyoiyot ablasyon tedavisi 
TSH Supresyon tedavisi

BÖLÜM 7 
DİFFERANSİYE TİROİD KANSERİNDE UZAK METASTAZLARIN TEDAVİSİ / Doç. Dr. Murat Özcan, Dr. Oğuzhan Sunamak 
Tanı yöntemleri 
Tedavi yöntemleri

BÖLÜM 8 
DİFFERANSİYE TİROİD KANSERİNDE DENEYSEL AŞAMADAKİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ / Dr. Adem Karataş, Prof. Dr. Mete Düren 
Angiogenez İnhibisyonu 
Metastatik Hastalıkta Yeni Yaklaşımlar

BÖLÜM 9 
TİROİD KANSERİNDE REJYONEL METASTAZ VE BOYUN DİSEKSİYONLARI / Prof. Dr. Yusuf Bükey 
Tiroid Bezinin Lenfatik Drenajı 
Lenf Ganglion Metastazında Risk Faktörler 
Prognostik Faktörler 
Palpabl Ganglionu Tespit Edilmeyen Tiroid Kanserli Hastalarda Belirlenecek Yol 
Boyun Disseksiyonlarının Sınıflandırması. 
Boyun Diseksiyonu Teknikleri 
İnsizyon Seçimi 
Teknik 
Komplikasyonlar

BÖLÜM 10 
MEDÜLLER TİROİD KANSERİ ETYOLO)İSİNDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ / Dr. İlhan Karabıçak, Dr. Fatih Aydoğan — Prof. Dr. Mete Düren 
MEN-2A 
MEN-2B 
AileseL MTK 
Sporadik MTK 
Medüller Tiroid Kanseri Tanısı 
Medüller Tiroid Kanserinin Klinik Özellikleri

BÖLÜM 11 
MEDÜLLER TİROİD KANSERİ / Prof. Dr. M. Ateş Özyeğin, Dr. Adem Karataş 
Embriyoloji ve Histoloji 
Sporadik MTK 
C Hücre Hiperplazisi 
Herediter MTK 
Multiple Endokrin Neoplazi 2 
Tedavi 
Prognoz ve Takip

BÖLÜM 12 
TİROİDİN ANAPLASTİK VE İLERİ EVRE DİFFERANSİYE KANSERLERİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR / Prof. Dr. Yusuf Bükey 
Klinik 
Tanı 
Tedavi 
İleri Evre Differansiye Non-rezektabl Tiroid Kanserli Hastalarda Multidisipliner Yaklaşımlar

BÖLÜM 13 
TİROİDİN NADİR GÖRÜLEN MALİGN TÜMÖRLERİ / Doç. Dr. Murat Özcan, Dr. Selin Kapan 
Tiroidin Nadir Tümörleri 
Tiroide Metastaz Yapan Tümörler

TOP